Rinx
Game
10/18 7:50p
iBulls Varsity Team 
Eastport/ South Manor
Game
10/20 7:10p
iBulls Freshman (Blue) Team 
St Anthony
Game
10/20 10:10p
iBulls J.V. Team 
Middle Country
Game
10/22 6:10p
iBulls Varsity Team 
Sachem